Ciljevi i relevantnost projekta

Predloženim je projektom predviđena uspostava Mreže za profesionalno usavršavanje mladih znanstvenika u interdisciplinarnim istraživanjima inovativnih površina i materijala (MIPoMat).

Ostvarenje mreže bit će pod nadzorom vrhunskog tima eminentnih znanstvenika s komplementarnim znanjima, osmišljenog tako da  istodobno rješava više povezanih problema od neposrednog značaja za postizanje postavljenih ciljeva.

S obzirom na provedbu kohezijske politike te s njom povezano pokretanje Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj (RH), specifični problemi naglašeni u Višegodišnjem operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. (OP-RLJP) kao slabosti u području obrazovanja i osposobljavanja, ujedno su i ciljani problemi u MIPoMat projektu.

U sljedećem tekstu uočene slabosti su povezane s rangiranjem RH u Izvješću globalne konkurentnosti (IGK) za 2013./2014. (uključuje 148 zemalja i navodi se kao 2013.) te za 2014./2015. (uključuje 144 zemlje i navodi se kao 2014.).

Stalan odljev istraživačkog osoblja

Jedan od temeljnih problema koji snažno utječu na sustav istraživanja, razvoja i inovacija (eng. R&D&I) u RH, naveden u OP-RLJP-u kao „stalan odljev istraživačkog osoblja“, usko je povezan s realnom nemogućnošću hrvatskih institucija da privuku talentirane mlade istraživače iz inozemstva.

Ozbiljnost navedenog problema jasno je vidljiva u podacima IGK, prema kojima „sposobnost da zadrži talentirane pojedince“ za RH kontinuirano nastavlja padati sa 134. mjesta (2013.) na 137. mjesto (2014.). Premda je prema istom izvoru i u istom razdoblju „sposobnost privlačenja talentiranih pojedinaca“ blago porasla (sa 143. na 141. mjesto), samo rangiranje u obje kategorije je alarmantno loše.

Ovim projektom predviđeno je izravno rješavanje uočenih problema kroz pružanje mogućnosti zaposlenja, čime se poboljšavaju ljudski potencijali u istraživanju i inovacijama (Cilj 1), i to otvaranjem pet novih radnih mjesta za mlade znanstvenike. Ova radna mjesta predviđena su, kako za zadržavanje talentiranih mladih znanstvenika u RH, tako i za dovođenje vrhunskih istraživača, po mogućnosti hrvatskog podrijetla, iz inozemstva te njihovo uvođenje u R&D&I RH.

Nedostatak profesionalnih prilika za mlade istraživače i znanstvene novake

Drugi problem na koji projekt smjera naveden je u OP-RLJP-u kao „nedostatak profesionalnih prilika za mlade istraživače i znanstvene novake“. Ovaj je problem očita posljedica neotvaranja novih pozicija za mlade istraživače u javnom istraživačkom sektoru RH od 2009. do 2013., ali i nepostojanja usavršavanja usmjerenog na razvoj karijere.

Prethodni problem može se povezati i sa „stupnjem obrazovanja osoblja“, u čemu je je IGK rangirao RH na 121. mjesto 2013. odnosno na 129. mjesto 2014. Iako otvaranje pet novih radnih mjesta i umrežavanje kandidata u ovom projektu izravno doprinosi rješavanju spomenutog problema, najuspješniji će kandidati moći ostvariti daleko više od samoga kratkotrajnog zaposlenja.

Naime, provedbom obrazovnog programa usavršavanja profesionalnih kompetencija istraživača usmjerenih na razvoj karijere u akademiji i/ili industriji (Cilj 2), kandidati će imati na raspolaganju strukturiranu izobrazbu prilagođenu njihovim pojedinačnim potrebama.

Slabu povezanost između znanosti, istraživanja i poslovnog sektora

OP-RLJP, nadalje, kao očigledni nedostatak sustava obrazovanja i osposobljavanja RH navodi slabu povezanost između znanosti, istraživanja i poslovnog sektora.

Premda u IGK kategoriji „suradnja između sveučilišta i gospodarstva u R&D-u“ status RH i nije tako poražavajuć kao u prije spomenutima (76. mjesto u 2013. i 81. mjesto u 2014.), uočeni dugoročno negativan trend je zabrinjavajući.

Ovaj projekt neposredno doprinosi uklanjanju ove slabosti postojećeg sustava upravo ciljanim odabirom znanstveno-istraživačkih tema. Naime, provedba interdisciplinarnog istraživačkog programa u području inovativnih površina i materijala, temeljenog na znanstvenoj izvrsnosti i tehnološkoj relevantnosti (Cilj 3) od izravne je važnosti za niz važnih industrijskih udionika (eng. stakeholders) u RH.

Usmjerujući svoja znanstvena nastojanja u smjeru inovativnih površina i materijala, mladi će istraživači unutar Mreže osnažiti znanja značajna za industriju, a samim time i izglede za buduće zaposlenje.
Konačno, uspješna uspostava Mreže zajedno s pripadnim sveobuhvatnim obrazovnim programom ojačat će ljudski kapital i upotpuniti profesionalni razvoj mladih znanstvenika u području istraživanja inovativnih površina i materijala na IRB-u i u RH.

Već sama prilika da mladi istraživači sudjeluju u vrhunskim, prepoznatljivim istraživanjima, koja su značajna zbog svojih temeljnih i primijenjenih potencijala, bitno će doprinijeti njihovoj kasnijoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada – kako u akademskom tako i u industrijskom sektoru.

Postizanjem postavljenih ciljeva u okruženju aktivne i, sa znanstvenog gledišta, vrhunske međunarodne suradnje te poduzetim mjerama osmišljenim za Povećanje vidljivosti i integracije mladih znanstvenika u Europski istraživački prostor (Cilj 4) realno je očekivati značajan napredak znanstvenih kompetencija mladih zaposlenika, a time i značajan doprinos najvažnijem strateškom cilju – stvaranju inovativne ekonomije utemeljene na znanju.